Rozhraní - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Úřední deska

Klasická úřední deska je pevně umístěna ve vývěsce před budovou samoobsluhy, adresa Rozhraní 174.

Elektronická úřední deska vyhovuje dle zákona 500/2004 Sb., Správní řád.
Její obsah je shodný s obsahem pevné úřední desky.
Na elektronické úřední desce se nachází jen dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.
Po datu platnosti vyvěšení se dokumenty přesouvají do Archivu úřední desky.

Ostatní dokumenty

Informace o adresách volebních stanovišť pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu pandemie COVID-19
Vyvěšeno: 18. 9. 2020 Datum sejmutí: 4. 10. 2020
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).
Vyvěšeno: 18. 9. 2020
Níže najdete informační leták, ve kterém jsou pokyny, jak se zachovat v různých situacích, pokud budete chtít volit v krajských volbách 2. a 3.10.2020
Vyvěšeno: 16. 9. 2020 Datum sejmutí: 4. 10. 2020
Vyvěšeno: 15. 9. 2020 Datum sejmutí: 23. 10. 2020
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy.
Vyvěšeno: 5. 8. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Ministerstvo zemědělství vydalo opatření obecné povahy,
kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31
odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
Vyvěšeno: 7. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 11. 6. 2018

Usnesení

Vyvěšeno: 10. 9. 2020 Datum sejmutí: 26. 9. 2020

Vyhlášky

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 17. 3. 2015

Zprávy z jednání zastupitelstva

Vyvěšeno: 10. 9. 2020 Datum sejmutí: 26. 9. 2020

Rozpočet 2020

Vyvěšeno: 10. 8. 2020
Vyvěšeno: 14. 5. 2020
Vyvěšeno: 6. 1. 2020