Rozhraní - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Úřední deska

Klasická úřední deska je pevně umístěna ve vývěsce před budovou samoobsluhy, adresa Rozhraní 174.

Elektronická úřední deska vyhovuje dle zákona 500/2004 Sb., Správní řád.
Její obsah je shodný s obsahem pevné úřední desky.
Na elektronické úřední desce se nachází jen dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.
Po datu platnosti vyvěšení se dokumenty přesouvají do Archivu úřední desky.

Ostatní dokumenty

Pardubický kraj, příslušný odbor, stanovuje opatření obecné povahy pro odchylný postup při usmrcování Phalacrocorax carbo sinensis pro prevenci závažných škod na rybářství a prevenci ochrany dalších živočichů.
Vyvěšeno: 21. 7. 2022 Datum sejmutí: 6. 9. 2022
Počet členů Zastupitelstva obce Rozhraní pro volební období 2022 - 2026stanovilo zastupitelstvo obce na svém jednání 31.5.2022
Vyvěšeno: 1. 6. 2022
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy.
Vyvěšeno: 5. 8. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Ministerstvo zemědělství vydalo opatření obecné povahy,
kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31
odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
Vyvěšeno: 7. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 11. 6. 2018

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, schválená Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 8.11.2021 usnesením č.33
Vyvěšeno: 16. 11. 2021
Zastupitelstvo obce Rozhraní schválilo na svém jednání dne 26.4.2021 nový Řád veřejného pohřebiště v obci Rozhraní
Vyvěšeno: 28. 4. 2021
Obecně závazná vyhláška obce Rozhraní, kterou se ruší vyhláška č.1/2015
Vyvěšeno: 17. 2. 2021
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rozhraní
Vyvěšeno: 1. 10. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Vyvěšeno: 6. 11. 2019
Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci Rozhraní vydané Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 8.6.2016 usnesením č. 18.
Vyvěšeno: 10. 6. 2016
Obecně závazná vyhláška o provozování loterií a jiných podobných hrách schválená Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 7.3.2016 usnesením č.16.
Vyvěšeno: 8. 3. 2016
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za psy schválená Zastupitelstvem obce Rozhraní 30.11.2011 usnesením č.6/2011.
Vyvěšeno: 21. 11. 2012

Rozpočet 2022

Schváleno Usnesením č. 40 na jednání zastupitelstva obce 28.6.2022
Vyvěšeno: 22. 7. 2022
Rozpočtové opatření č.1/2022 schválené Zastupitelstvem obce Rozhraní na jednání 27.4.2022 Usnesením č.38
Vyvěšeno: 6. 5. 2022
Sestavený ke dni 31.12.2021 a schválený Zastupitelstvem obce Rozhraní dne 31.3.2022 Usnesením číslo 37
Vyvěšeno: 12. 4. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Schválený rozpočet obce Rozhraní na jednotlivé ukazatele na rok 2022, jak byl přijat Zastupitelstvem obce Rozhraní na jednání 6.12.2021 Usnesením číslo 34
Vyvěšeno: 13. 12. 2021

Technické služby Malá Haná

Veřejnoprávní smlouva s Technickými službami Malá Haná o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Vyvěšeno: 4. 7. 2021 Datum sejmutí: 5. 7. 2024